fbpx

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänt

 1. Följande avtalsvillkor i sin aktuella version gäller för samtliga tjänster utförda av Wentli Bygg AB och dess underleverantörer. Villkoren är en del av anbud och/eller kontrakt och gäller från den 20170301
 2. Avtalsvillkoren har sin grund i AB04, allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader och de begreppsbestämningar som anges i AB04 gäller också för Wentli Bygg AB anbud och kontrakt. Speciallagstiftning som Konsumenttjänstlagen och avtalsregler som ABS09 äger företräde i konsumentförhållanden.
 3. Arbetstid är måndag till fredag 07.00 – 18.00. Lördag 7.00–15.00. Arbete utöver detta sker i överenskommelse med beställaren. Tidsangivelsen skall ses som en rättighet att arbeta, inte betraktas som en skyldighet. Flexibilitet kan förekomma.

Anbuds- och kontraktshandling

 1. Anbudsunderlag jämte ritningar, skisser och lösningsförslag som lämnats till beställare av sådant är konfidentiella handlingar och får inte visas för tredje man, om inte annat har överenskommits.
 2. Om inte annat anges i anbudet eller framgår av kontraktshandlingarna är en entreprenad som Wentli Bygg AB utför alltid en utförandeentreprenad.
 3. Omfattningen av Wentli Bygg AB anbud utgörs av de arbetsmoment och de material som finns specificerade i inlämnat anbud. Arbetsmoment och material som inte finns uppräknade ingår inte i anbudet om inte omständigheterna föranleder annat.
 4. Om inte annat anges i anbudet omfattar detta inte:
  • sprängningsarbete
  • pumpning av grundvatten
  • bortforsling av schaktmassor
  • återfyllnad, markplanering, vinterskydd samt flyttning av växtlighet, staket eller liknande
  • upprättande av provisoriska transportvägar på fastigheten eller återställning av fastighet efter provisoriska vägar
  • asbestsanering
  • avvägning av golv och eller tak i befintlig byggnad
  • rätning av och eller påsalning av väggar i befintlig byggnad
  • arbete med och eller anslutning av gas och gasarmatur
  • arbete med ventilation, imkanaler eller rökkanaler
  • arbete med varmvattenberedare, bergvärmeanläggning, värmepanna eller oljetank
  • arbete med installationer av och ledningar till TV, telefon och larm
  • materialkostnad för ytskikt, möbler och inventarier som beställaren har att specificera. Som exempel, dock ej uteslutande, nämns kakel, klinker, klickgolv, panel, tapeter, blandare, blandarfästen, vitvaror, skåp, bänkskivor, armaturer, badrumsporslin, badrumsmöbler, dörrblad, fönster, garderober, radiatorer, beslagen.
  • kostnad för tecknande av färdigställandeförsäkring eller lämnande av bankgaranti
 1. Om inte annat anges i anbudet förutsätts följande för arbetsområdet och entreprenaden:
  • Arbetsområdet är rensat från lös egendom som inte Wentli Bygg AB åtagit sig att frakta bort, eller den lösa egendomen är skyddad.
  • Om beställaren åtagit sig att på egen hand utföra delmoment i entreprenaden skall dessa utföras fackmannamässigt så att Wentli Bygg AB inte har något arbete med att justera eller anpassa sina arbetsmoment till de moment som beställaren utfört.
  • Befintlig byggnad skall vara fackmässigt utförd enligt dagens standard och kunna om / tillbyggas utan korrigering av skevhet och sättningar.
  • Vid bilningsarbeten i betong förutsätts oarmerad betong.
  • Tillfartsvägar för materialtransport är en BK2-väg.
  • Markbeskaffenhet vid grävning är av sådan art att schakt med stor rasvinkel eller stämpning inte krävs.
  • Ventiler till vattenledningar och radiatorer kan slutas tätt.
  • Elkanalisation, kopplingsdosor och service-ledningar (avlopp, vatten, värme, ventilation) är i sådant skick att dessa kan användas fullt ut.
  • Elcentral och elsystem är dimensionerat att klara av önskade nya belastningar.
  • Vattenburet värmesystem och vattenledningar är dimensionerade för önskade nya anslutningar.
  • Material som kunden köpt att användas i entreprenaden skall vara av rätt typ, felfritt och anpassat till övriga materialval i entreprenaden. Detta gäller även om beställaren bett Wentli Bygg AB inhandla ett specifikt material. Wentli Bygg AB eller dess grossister utför inte automatiskt en kontroll att material som kunden vill ha fungerar tillsammans med andra av beställaren valda material.
 1. Skulle arbetsområdet eller entreprenaden inte motsvara de förutsättningar som antas enligt § 8 eller medför brister i förutsättningarna att Wentli Bygg AB stoppas eller försenas kan detta medföra tillkommande kostnader för beställaren.

Anbuds accept

 1. Om inte annat anges i anbudet har ett bindande avtal slutits när beställaren har accepterat Wentli Bygg AB anbud muntligen eller skriftligen.
 2. Skulle beställaren efter att avtal slutits avbeställa arbetet har Wentli Bygg AB rätt att fakturera följande belopp avseende arbete:
  • Vid avbeställning mindre än 2 veckor innan angiven startdag, eller om anbudssumman för arbetet överstiger 200 000 kr, mindre än 4 veckor innan angiven startdag – 10 % av anbudssumman
  • Vid avbeställning mindre än 1 vecka innan angiven startdag – 20 % av anbudssumman
 1. Vid avbeställning enligt § 11 har Wentli Bygg AB rätt att fakturera beställaren för de kostnader som uppkommer genom avbeställning av beställt material, retur av levererat material och kostnader för tillstånd och försäkringar, som särskilt kan knytas till avbeställt arbete.
 2. Kan Wentli Bygg AB inte påbörja kontraktsarbetena på överenskommen tid och förseningen beror på beställaren kan detta medföra tillkommande kostnader för beställaren på grund av utebliven arbetsinkomst.
 3. Detta anbud ersätter alla tidigare kostnadsförslag, offerter och andra muntliga överenskommelsen.

Pris

 1. Samtliga priser är alltid inklusive gällande mervärdesskatt när det gäller privatkonsument. Ifall det gäller företag är priser angivna utan mervärdesskatt. Wentli Bygg AB utför arbete antingen mot fast pris eller på löpande räkning.
 2. Vid arbete mot fast pris finns specificerat i anbudet vilka arbetsmoment samt vilka materialkostnader och andra kostnader som ingår i det fasta priset. Arbetsmoment och materialinköp utöver dessa faktureras på löpande räkning..
 3. Vid arbete på löpande räkning faktureras beställaren faktisk tidsåtgång avrundat uppåt till närmast högre halvtimme. Priset per timme framgår av anbudet. Utöver ersättning för arbetad tid fakturerar Wentli Bygg AB följande:
  • Restid, dock maximalt 10 % av arbetstiden samt tid för inköp av material
  • Tid för projektledning om 5 % av kostnad för arbete och material.
  • Materialkostnad enligt § 23 med tillägg om 10 %
  • Tippningsavgift för bortkörning av avfall om 495 kr per körning exkl. moms (ej farligt avfall)
  • Fraktavgift om 795 kr exkl. moms för upphämtning av material beställt och betalt av beställaren, exklusive eventuell plocktid.
  • Fast kostnad bil per dag och person. Vid större projekt kan kostnaderna komma att begränsas då samåkning kan ske.
   • Tariff 1 (bara bil) = 150 kr
   • Tariff 2 (bil och parkering) = 270 kr
 • Tariff 3 (bil, parkering) = 370
 1. Trängselavgift enligt gällande taxa + 15% hanteringskostnad
 1. 1 % av arbetskostnaden för slitage av verktyg

Ändrings- och tilläggsarbete

 1. Samtliga arbeten som inte omfattas av anbudet, såväl ändringar, tillkommande som avgående, är ÄTA-arbete.
 2. Beställningar för ändrings- och tilläggsarbete kan göras muntligen eller skriftligen och kan göras endast till projektledaren. Vid muntlig beställning skall beställningen om möjligt bekräftas av Wentli Bygg AB via e-post, innan arbetet påbörjas.
 3. En lista på ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-lista) skall upprättas vid entreprenadens etablering och skall aktualiseras varje gång en överenskommelse om ÄTA-arbete sker. Beställaren skall erhålla en uppdaterad ÄTA-lista så ofta som möjligt.
 4. Vid tilläggsbeställningar av arbete som sammanlagt överstiger 2 % av arbetskostnaden i anbudssumman har Wentli Bygg AB rätt till tidsförlängning med motsvarande tid.

Faktura och betalning

 1. Betalning sker veckovis på måndagar med löpande räkning alternativt enligt en betalningsplan som meddelas vid byggstart.
 2. Om inget annat anges så debiteras materialkostnad enligt konsumentprislista. Frakt- och hanteringskostnader tillkommer om inte annat anges. Materialet som entreprenören inhandlar förskotteras alltid till 100 % av kunden.
 3. Faktura skickas via e-post i form av ett PDF-dokument. Om inte annat angivits i anbudet fakturerar Wentli Bygg AB 3-4 gånger per månad. Fakturorna motsvarar de för tiden för faktureringen nedlagda antal arbetstimmar samt levererat material.
 4. Det åligger beställaren att vid erhållande av faktura utan dröjsmål kontrollera denna. Anmärkningar gjorda efter förfallodag godtages ej.
 5. Betalningsvillkor är 10 dagar netto, det vill säga betalning skall vara Wentli Bygg AB tillhanda på den tionde dagen efter det att faktura erhållits per e-post. Betalning görs till angivet bankgironummer.
 6. Fakturering kan ske via faktureringspartner. Fakturan kan även överlåtas och pantsättas.
 7. Vid påminnelsefaktura debiteras en påminnelseavgift om 60 kr. Därutöver debiteras dröjsmålsränta på min 12 % över aktuell referensränta. Vid eventuell inkasso debiteras för närvarande en avgift om 160 kr.
 8. En utebliven betalning kan i vissa fall innebära att arbeten avbryts omgående tills betalningen inkommer.
 9. Begär beställaren att ROT-avdrag görs enligt den så kallade fakturamodellen är det beställarens ansvar att:
  • kontrollera att arbetet är av den art, att de berättigar till möjligheten för preliminär skattereduktion för Hus-arbete. ROT-avdrag kan aldrig ske för arbete utfört åt till Wentli Bygg AB närstående personer.
  • ställa aktuellt personnummer, procentuell fördelning, uppgifter om fastighetsbeteckning respektive namnet på bostadsrättsföreningen samt dennes organisationsnummer till Wentli Bygg AB förfogande.
  • Underteckna en s.k. ROT-klausul och överlämna den till entreprenören i samband med undertecknande av avtal
  • för det fall, att beställaren ännu vid fakturans utskrift inte erhållit lagfart på renoverad fastighet skicka en kopia på köpebrevet till Skatteverket, 59385 Västervik. Till detta skall Wentli Bygg AB organisationsnummer, referensnummer samt nummer på Wentli Bygg AB ansökan anges.
  • vid fakturans erhållande noga kontrollera, att uppgifterna i fakturan rörande personnummer och fastighetsbeteckning respektive bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer är korrekt angivet.
 1. Beställaren är betalningsskyldig för totalbeloppet på fakturan. Om Skatteverket efter begäran inte skulle medge utbetalning, helt eller delvis, och det inte beror på fel från Wentli Bygg AB sida, kommer Wentli Bygg AB att omgående fakturera resterande del av arbetskostnaden. I detta fall tillkommer en avgift om 795 kr samt dröjsmålsränta beräknat från huvudfakturans förfallodag. För det fall utbetalning försenas på grund av förlängd utredning beroende på en ännu ej erhållen lagfart beräknas ränta från dag för utredningsbesked till dag för utbetalning. För det fall att Wentli Bygg AB ansökt om skatteavdrag för ett personnummer som varit felaktigt och detta felaktiga nummer också angivits på fakturan och beställaren inte anmärkt på detta inom föreskriven tid utgår endast dröjsmålsränta beräknat från huvudfakturans förfallodag. För det fallet att beställaren håller inne hela eller delar av fakturan på grund av fel eller brist förfaller rätten till ROT-avdrag enligt fakturamodellen på motsvarande del av det innehållna beloppet, till dess betalning skett om annat inte särskilt överenskommits.

Beställarens förpliktelser

 1. Vid arbeten som kräver att en arbetsmiljöplan utfärdas eller att en förhandsanmälan skall inlämnas till Arbetsmiljöverket åligger det beställaren att dels se till att en Arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan arbetsområdet etableras, dels att en förhandsanmälan inlämnas. Detta ansvar kan mot särskild avgift skriftligen delegeras till Wentli Bygg AB.
 2. Beställaren skall se till att damm- och stötkänslig egendom skyddas eller avlägsnas innan första arbetsdagen för att undgå skada på grund av damm, fukt, slag eller andra oönskade effekter.
 3. Beställaren ansvarar för att Wentli Bygg AB har tillförlitliga ritningar att tillgå. Wentli Bygg AB ansvarar inte för framtagning av ritningar och inte heller för fel som orsakas av felaktiga, bristfälliga eller obefintliga ritningar.
 4. Vid rivning av vägg åligger det beställaren att ta reda på och ansvara för hållfasthet och konstruktion. Detta gäller dock inte rivning av en på förhand definierad bärande vägg om Wentli Bygg AB också ansvarat för beräkning av avväxling.
 5. Vid arbete på huvudstam (vatten, radiator eller avlopp) är beställaren ansvarig att se till att Wentli Bygg AB personal har tillgång till utrymme där avstängning och kontroll av VVS-systemen sker, vid de tillfällen sådan tillgång krävs för arbetes utförande. Detsamma gäller vid arbete på huvudledning till el-central.
 6. Beställaren skall se till att eventuell avisering för avstängning av vatten, el, ventilation etc görs i rätt tid och på rätt plats.
 7. Beställaren ansvarar för luftning av stammar och radiatorer i flerfamiljshus om radiatorsystemet måste tömmas vid byte av radiator eller arbete på radiatorstammar.
 8. Beställaren skall kontrollera och ansvara för av denne beställda och inköpta material, även om Wentli Bygg AB åtagit sig att kvittera, hämta eller leverera detta.
 9. Beställaren ansvarar att det finns gällande villa- och hemförsäkring samt eventuell byggfelsförsäkring under hela renoveringstiden.

Besiktning och entreprenadens avslutande

 1. Om inte annat avtalats är entreprenaden avslutad när beställaren tagit entreprenaden i bruk.
 2. För arbete som utförts enligt ABS09 skall en slutbesiktning ske av en av beställaren utsedd besiktningsman. I övriga fall skall en slutbesiktning ske av beställaren och Wentli Bygg AB projektledare på ett särskilt slutbesiktningsmöte. Beställaren har alltid rätt att utse en besiktningsman även till ett sådant slutbesiktningsmöte.
 3. En av beställaren utsedd besiktningsman skall vara opartisk och Wentli Bygg AB har rätt att begära att beställaren utser en annan besiktningsman om denne skulle vara partisk.
 4. Om inte annat avtalats skall slutbesiktning ske senast 1 vecka efter att entreprenaden avslutats. Vid slutbesiktning med en besiktningsman skall besiktning hållas innan entreprenaden avslutas. Wentli Bygg AB skall i god tid underrätta beställaren om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Beställaren skall därefter utan dröjsmål utse en besiktningsman. Slutbesiktningen skall protokollföras.
 5. Vid slutbesiktningen definieras eventuella brister och fel som snarast åtgärdas. Därefter anses projektet som avslutat och slutlikvid betalas av kunden utan dröjsmål.

Garanti och ansvar

 1. Wentli Bygg AB ansvarar för fel på entreprenaden under 2 år, räknat från dagen för entreprenadens avslutande. För (endast) tätskikt i våtutrymme gäller garanti i 10 år.
 2. På av Wentli Bygg AB inköpt och levererat material lämnar Wentli Bygg AB en garanti i 6 månader, räknat från inköpsdagen av materialet. Skulle Wentli Bygg AB ha erhållit eller erhålla en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan Wentli Bygg AB och beställaren.
 3. Om inte annat avtalats, ansvarar Wentli Bygg AB inte för materialet och lämnar ingen garanti på arbetet med materialet om kunden själv köpt materialet eller om kunden anvisar återanvändandet av begagnat material.
 4. När garantitiden enligt § 46 närmar sig sitt slut skall Wentli Bygg AB tillsammans med beställaren utföra en garantibesiktning. Det är beställaren som i god tid kallar till garantibesiktning och också står för kostnaden för eventuell besiktningsman. Garantibesiktningen skall protokollföras. Har ingen garantibesiktning genomförts innan garantitiden löper ut, och det inte beror på Wentli Bygg AB, har rätten till garanti förfallit. Skulle rätten till garanti förfalla så gäller detta också eventuella fel och brister som hade kunnat göras gällande om en garantibesiktning skett inom föreskriven tid.
 5. Wentli Bygg AB friskriver sig från ansvar för följande:
  • Skador på arbetsområdet som beror på beställaren eller på att material, trots normal behandling, skadats på grund av stor känslighet, och beställaren inte tydligt upplyst Wentli Bygg AB om denna känslighet innan arbetsområdet etablerades.
  • Skador på entreprenaden som beror på force majeure som krig, terrorhandling, uppror, naturkatastrof, eller liknande omständighet som ligger utanför Wentli Bygg AB kontroll
  • Skador som uppkommer på grund av byggdamm.Wentli Bygg AB skyddar golv i använda utrymmen och tillser att plastslussar finns till utrymmen som ej används. Väggar skyddas inte, om inte beställaren särskilt ber om detta och ersätter Wentli Bygg AB för detta.
  • Skador utmed vatten-, värme- och avloppsstammar, utanför entreprenaden, orsakade av vibrationer, korrosion eller dylikt i samband med detta arbete, om inte beställaren kan visa att Wentli Bygg AB varit oaktsam. Inte heller ansvaras för proppar eller sättningar som lossnar och orsakar stopp i delar av rör som Wentli Bygg AB inte bytt.
  • Skador som uppkommer på, i konstruktionen eller marken, dolda kablar, rör eller andra ledningar som inte anvisats eller som är i så dåligt skick att de inte tål normal behandling i samband med renovering eller schakt, om inte omständigheterna föranleder annat.
  • Jordfel, orsakade av defekta hushållsapparater, kablage eller armaturer, i samband med installation av jordfelsbrytare.
  • Förseningar i entreprenaden om förseningen beror på beställaren eller omständigheter utanför Wentli Bygg AB kontroll.
  • Mindre stötskador och repor på golv, väggar, dörrkarmar och lister som uppkommer i samband med renovering.
  • Kostnader som uppkommer av eventuella otätheter i radiatorer i samband med blästringsarbete på dessa.
 1. Wentli Bygg AB innehar en ansvarsförsäkring som täcker ansvar i de flesta fall. Mer information om denna finns på Wentli Bygg AB hemsida.
 2. Beställaren skall utan dröjsmål, dock senast 2 månader efter att han upptäcker fel eller skada på grund av fel, skriftligen underrätta Wentli Bygg AB om förhållandet (reklamation). Utgör felet ingen risk för följdfel och en garantibesiktning ännu inte utförts kan kunden föra felet på tal under garantibesiktningen, utan risk för att ha reklamerat med dröjsmål.
 3. Om Wentli Bygg AB ansvarar för reklamerat fel skall i första hand Wentli Bygg AB avhjälpa fel eller brist på Wentli Bygg AB bekostnad. Vid arbete på löpande räkning då felet avser arbete som inte utförts sker avhjälpandet dock på beställarens bekostnad, om Wentli Bygg AB inte tidigare erhållit ersättning för arbetet ifråga. Om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader för Wentli Bygg AB som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för beställaren kan Wentli Bygg AB istället välja att ersätta kunden för skadan. Skulle skadans omfattning överstiga 0,1 basbelopp kan Wentli Bygg AB välja att koppla in ansvarsförsäkringen att bistå vid avhjälpande av fel eller brist.
 4. Försening på beställarens sida enligt § 50.g kan medföra kostnader för beställaren pga förlorad arbetsinkomst.